29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Uklok beslutning om sykehjemsplasser

MENINGER: Å bestemme at 54 sykehjemsplasser skal flyttes ut av kommunal drift, kan være en alvorlig og uheldig beslutning for innbyggerne og for ansatte i kommunen.
Annonse

Dette ble bestemt av Høyre, FrP, KrF og Venstre i kommunestyret i Øvre Eiker 13. desember. Å flytte 54 plasser ut av kommunens drift, er en betydelig del av den totale driften innen helse. Det er nærmere halvparten av institusjonsplassene vi har i dag.

Det innebærer at viktig kjernevirksomhet flyttes, uten at det er utredet hvilke konsekvenser dette vil få for kvalitet, økonomi, ansattes rettigheter med mer. Det er lovlig å konkurranseutsette offentlig virksomhet, men det finnes lover og regler som må følges, for å sikre at dette er effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Annonse

Det må utarbeides kravspesifikasjon på hva vi vil kjøpe, og det må gis tilbud. De ansatte skal tas med i arbeidet, og de skal gis anledning til å uttale seg for besluttende organ, før vedtak fattes. Dette er ikke fulgt her.

Å ta vare på våre eldre og syke, er noe av det viktigste kommunen gjør. Helsetjenesten må fortsatt bygges ut med flere sykehjemsplasser og en god hjemmesykepleie, for å gi et trygt og forsvarlig tilbud framover.

Kommunen har dyktige ansatte og ledere som har utført dette på en god måte til nå. Det trenger vi når vi skal fortsette å utvikle en trygg helsetjeneste i en tid med knapphet på helsepersonell og flere innbyggere over 80 år.

Å sette store deler av denne tjenesten ut til private, er en risiko. Ikke fordi de private ikke er gode nok, men fordi vi er i en tid med store krav til tjenesteutvikling og innovasjon.

En sykehjemsplass er ikke hyllevare, med bare ett formål. En sykehjemsplass må tilpasses pasientenes behov. Noen trenger utredning, noen trenger rehabilitering. Institusjonsplassene er i stadig utvikling, og det er også hjemmesykepleien.

De fleste ønsker å være hjemme så lenge det er trygt, og her kommer det til å skje en stor utvikling framover. Vi får stadig ny kompetanse, ny teknologi og nye måter å jobbe på. Hele kommunesektoren jobber med utvikling av tjenestene nå, og vi trenger å ha hånda på rattet selv, for å få utnyttet dette mulighetsrommet.

Det er mange prosjekter i regi av KS, av Utviklingssenteret og av statlige myndigheter, som også tilsier at vi er best tjent med å drive tjenesten selv.

Helsetjenesten vår er sårbar dersom vi ikke klarer å være en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell. Et godt fagmiljø er noe av det viktigste for sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og andre. Fagmiljøet blir mindre når store deler av tjenesten blir flyttet ut av kommunens drift, slik Høyre har bestemt her.

Det vil være færre fagpersoner på jobb på kveld, natt og i helgene når den totale tjenesten blir mindre. Når fagmiljøet blir mindre vil det gå ut over alle, men først og fremst de som er nyutdannet. Det vil også gå ut over kommunens evne til å ha sykepleierstudenter i praksisstudier, og til å ha lærlingeplasser for helsefagarbeidere og andre.

Utdanning av helsepersonell er også en viktig oppgave for kommunen, som både er et samfunnsansvar og det er viktig for å rekruttere til kommunen. Det vil bety at Øvre Eiker ikke blir så attraktiv for helsepersonell.

Arbeiderpartiet ser med stor bekymring på vedtaket om å flytte ut store deler av sykehjemsplassene til privat virksomhet. Det er svært uheldig nå, fordi tjenesten fortsatt må utvikles og bygges opp. Vi trenger å bygge ut Eikertun-området, for å ivareta innbyggerne i kommunen. Å sette utbyggingen på vent, kan bli dyrt og i tillegg få veldig uheldige konsekvenser for kjøkkendriften, hjelpemiddellageret og øvrig drift.

Vi spør oss om reglene for virksomhetsoverdragelse, konkurranseutsetting og andre regler er fulgt i dette tilfellet. Vi spør også om H, FrP, V og KrF har tenkt på hvilke konsekvenser vedtaket vil ha for ansatte i kommunen, og for muligheten for hele faste stillinger og et trygt fagmiljø?

Vedtak i kommunestyret må være utredet før beslutninger tas. Dette er ikke gjort i dette tilfellet, og det ber vi H, FrP, V og KrF ta ansvar for.

Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Øvre Eiker

Del:
Annonse