24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hans Kristian Sveaas svarer ut kritikken om kjøp av private sykehjemsplasser.

Repetisjon om kjøp av sykehjemsplasser i Øvre Eiker

Opposisjonens ideologiske allergi mot privat drevne helsetilbud er vel kjent. Reaksjonen på forslag om å kjøpe private sykehjemsplasser ved Villa Skaar var som forventet.
Annonse

Det som overrasker, er at de samme spørsmål som ble besvart i Formannskap og kommunestyre flere ganger, nå kommer opp på nytt, trolig i mangel av annen argumentasjon. Det må være viljen til å forstå som er fraværende, så her kommer enda en repetisjon.

Det hevdes at plasser, kjernevirksomhet og fagmiljø vil flyttes bort fra Eikertun. Det er galt, vi skal ikke legge ned én eneste plass på Eikertun, tvert imot, det kommer åtte nye plasser der i 2024, som vedtatt.

Annonse

De private plasser kommer i tillegg til plassene ved Eikertun. Behovet for nye plasser øker med 10 pr år, og hvis vi skal vente på full utbygging av Eikertun, vil vi raskt komme mange plasser på etterskudd, og terskelen for å få en sykehjemsplass blir enda høyere. Ved å kjøpe langtidsplasser privat, vil rehabiliterings og korttidsplassene ikke bli belagt med langtidspasienter, slik at de kommunale plassene kan brukes slik de er tenkt.

Spørsmålet om kommunalt ansattes rettigheter, ansettelsesvilkår og lønnsnivå vil bli påvirket av kjøp av private sykehjemsplasser ble reist i Formannskapet og svart ut av administrasjonen. Slik påvirkning ble avvist. Vi kan for øvrig vise til at vi allerede kjøper plasser ved Villa Skaar, opptil 15 pr. måned, uten at dette har betydning for kommunalt ansattes rettigheter.

Opposisjonen reiser spørsmålet om lover og regler er fulgt vedrørende konkurranseutsetting og anbud. Det er høyst forbausende at opposisjonen ikke kjenner til at denne anbudsprosessen er gjennomført og at Villa Skaar er en av anbudsvinnerne. Det er jo gjennom dette gjennomførte anbud at vi allerede kjøper plasser ved Villa Skaar. Vårt forslag er altså å kjøpe flere plasser, totalt 24, det er ikke mer revolusjonerende enn det.

Så har vi et tilleggsforslag om kjøp av ytterligere 30 plasser noe senere. Da må vi gjennom ordinær anbudsprosess, det er riktig.

Vi ønsker altså å beholde vår sykehjemsdekning (som ikke er spesielt høy). Den eneste måte å gjøre det raskt på, er kjøp av private sykehjemsplasser. Så skal vi utbygge Eikertun, men vi forskyver dette ut i tid. Fordelen med det, er å unngå (utsette)store nye låneopptak. Renter og avdrag spiser av vårt driftsbudsjett, og i verste fall kan utbygging av Eikertun de første årene bli så kostbar at vi ikke har midler til å drifte de nye plassene.

Økonomien er en utfordring, enten vi kjøper sykehjemsplasser privat eller bygger kommunalt. Ettersom døgnprisen ved Villa Skaar ikke er høyere enn i kommunen (lavere ifølge Statistisk Sentralbyrå) vil totalkostnaden privat bli lavere enn kommunalt, grunnet investeringsbehovet.

Konklusjonen blir altså at vi får nye, kvalitetsmessig svært gode, sykehjemsplasser raskere og billigere ved å kjøpe flere plasser ved Villa Skaar.

Hans Kristian Sveaas
Felles gruppeleder for Høyre, FrP, Venstre og KrF i Øvre Eiker kommunestyre

Del:
Annonse