13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Anniken Krekling-Sandum og Emil A. Bellen Nordahl har skrevet dette innlegget.

Høring om barnehager – Høyre er kritiske

MENINGER: Det kommer kritiske røster fra Øvre Eiker Høyre om økt kommunalt ansvar og mindre valgfrihet i barnehagene.
Annonse

Regjeringen har sendt ut en høring om endringer i barnehageloven med forskrift. De presenterer endringene som en bedring og styrking for de private og ideelle barnehagene – dette er ikke riktig. I stedet fører det til mer uforutsigbarhet og usikkerhet for disse barnehagene og økt byråkrati for kommunen.

Øvre Eiker Høyre, sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, deler flere bekymringer knyttet til de foreslåtte endringene fra regjeringen i barnehageloven. Høyre leverte derfor et høringsinnspill på vegne av posisjonen i kommunestyret den 13.12.23 der vi uttrykte våre bekymringer rundt de foreslåtte endringene i loven.

Annonse

Høyre er spesielt opptatt av konsekvensene endringen kan ha for administrasjonens arbeidsmengde og de private og ideelle barnehagenes forutsigbarhet i sin drift. Foreldres valgfrihet er også i fokus.

I Øvre Eiker er vi helt avhengig av de private og ideelle barnehagene for å kunne opprettholde full barnehagedekning ut fra dagens lovkrav, og at samarbeidet mellom kommunen og barnehagedriverne fortsetter å være så bra som det er i dag.

En av bekymringene handler om økt kommunalt ansvar og de påfølgende konsekvensene dette vil få for administrasjonens arbeidsmengde. Vi vil påpeke at finansieringssystemer, tilskuddsforskrifter, og beregning av eiendomstilskudd vil kreve flere ansatte, med en direkte påvirkning på barnehageseksjonens budsjett. En slik økning i administrativ arbeidsmengde vil ikke komme barnehagebarna til gode, men heller kreve mer byråkrati og flere ansatte som sitter på rådhuset og ikke ute i de kommunale barnehagene.

Det er stort sett full barnehagedekning i Norge, Øvre Eiker inkludert. Flere partier taler nå for at det skal gjennomføres flere opptak gjennom barnehageåret i stedet for ett hovedopptak på våren. Dersom vi skal få til dette, vil kommunen være i behov av flere tilgjengelige barnehageplasser til enhver tid.

En annen bekymring er endringene som innskrenker foreldres mulighet til å velge det som er best for sitt barn og sin familie. Dersom kommunen beslutter å legge ned barnehageplasser i de private barnehagene slik forslaget nå åpner for, vil dette føre til at foreldre tvinges til å ha barna et annet sted enn de ønsket.

Det er mange momenter som spiller inn når foreldre velger barnehage, det er kvalitet, det er beliggenhet og det er andre praktiske årsaker som for eksempel åpningstider. Lovforslaget åpner blant annet for at kommunene skal kunne bestemme åpningstidene i de private og ideelle barnehagene.

For begge de to sistnevnte punktene bør staten som lovgiver heller forholde seg til at det ikke er en merkostnad for kommunen at de private barnehagene står med ledige plasser, for disse plassene koster ikke kommunen ei krone. En barnehage får kun tilskudd for de plasser som faktisk er i bruk.

Et annet moment ved god kapasitet på barnehageplasser er at da må alle barnehagene, både de private, ideelle og kommunale kjempe om foreldres gunst. Det betyr at kravene til kvalitet og innhold i hver enkelt barnehage må oppjusteres til det som er attraktivt for de som skal ha barn inn i en barnehage.

Foreldre ønsker det som er best for barna sine og mest praktisk for egen hverdag – de ønsker ikke et tilbud som er «akkurat godt nok – verken mer eller mindre». Ved å sikre en forutsigbarhet og likebehandling av kommunale og private barnehager vil kommunen som bostedskommune gi et bedre tilbud samlet sett.

Vi mener at Øvre Eiker kommune ikke kan står på sidelinjen og se på de store inngripende endringene som er foreslått. Dette vil ha direkte negative konsekvenser for innbyggerne i vår kommune. Høringssvaret fra Øvre Eiker skal gjenspeile de punkter som er nevnt over, og enda noen til.

Anniken Krekling-Sandum (H) utvalgsleder for Utvalg 2
Oppvekst og Emil A. Bellen Nordahl (H) utvalgsmedlem for Utvalg 2 – Oppvekst

Del:
Annonse