29. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Magnus Weggesrud (t.v.) og Stian Bakken står bak denne kronikken.

Årets jordbruksoppgjør må skape optimisme

KRONIKK: Jordbruk er bruk av jord. Til grunn ligger fotosyntesen som muliggjør de nødvendige biologiske prosessene i matproduksjonen. Målet med jordbrukspolitikken er å sikre befolkningen tilgang på nok mat og trygg mat.
Annonse

Derfor er det positivt at regjeringen i Hurdalsplattformen vil øke sjølforsyningsgraden fra 36 prosent til 50 prosent. Det er viktig at dette skjer på norske ressurser. Import av råvarer til fôr uthuler matvaresikkerheten vår.

De siste årene har vi igjen fått erfare at vi ikke kan ta matsikkerhet som en selvfølge. Norske forsyningslinjer har vært og er under press både under pandemien og som følge av krigen i Ukraina. Vi vil aldri ha noen garanti for at vi kan kjøpe mat og fôr på verdensmarkedet. Derfor er det helt legitimt at Norge nå styrker lønnsomheten i eget jordbruk for å sikre befolkningen tilgangen på mat.

Annonse

Matvaresikkerheten måles i to faktorer; hvor mye areal som er i bruk og hvor god fruktbarheten er i jorda. Skal matvaresikkerheten økes må det derfor bli mer lønnsomt å dyrke og høste planter i Norge. Dette må være førende for innretningen av jordbrukspolitikken gjennom jordbruksavtalen.

Norges klima og natur gjør det krevende å produsere mat i Norge. Derfor må jordbrukspolitikken innrettes deretter. Skal vi klare å øke planteproduksjonen, må lønnsomheten for små og mellomstore bruk prioriteres, samt stimulere til økt bruk av beite på inn- og utmark.

Dette er særlig viktig i et fylke som Buskerud med store utmarksressurser. Derfor trengs det økt støtte til inngjerding, grøfting, kalking og andre tiltak som bidrar til å øke areal i drift og bedre fruktbarheten i jord. Herunder å innføre et eget statlig tilskudd til nydyrking.

Regjeringen har varslet en opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Nå haster det med å få denne planen på plass og at den realiseres gjennom jordbruksoppgjøret. Skal dette lykkes, er vi også avhengige av å ha et tallmateriale som bedre speiler virkeligheten i næringa. Dette er en forutsetning for å kunne sette inn de rette tiltakene – og dermed oppnå målet om økt sjølforsyning.

Tollvernet er et legitimt og helt avgjørende virkemiddel for land som ønsker å ha en høy egenproduksjon av mat. Norges naturgitte forhold og kostnadsnivå, gjør det dyrere å produsere mat i Norge enn andre land. Uten tollvernet vil markedet oversvømmes av mat fra land med lavere produksjonskostnader et mer industrialisert jordbruk med høyere antibiotikabruk. Vi vil derfor peke på viktigheten av å styrke tollvernet, herunder å endre fra kronetoll til prosenttoll der det er mulig.

Forventningene til årets jordbruksoppgjør er skyhøye. Regjeringen må nå levere ett oppgjør som skaper endring og optimisme i jordbruket. Det er helt avgjørende hvis vi skal nå målet om økt matsikkerhet.

Magnus Weggesrud
Gruppeleder i fylkestinget

Stian Bakken
Medlem av Hovedutvalg for Næring og innovasjon

Senterpartiet

Del:
Annonse