23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ungdom blir visitert på Strømsø i Drammen – et sted hvor mye av ungdomskriminaliteten blir utført. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Politiåret 2023: Ungdom raner ungdom øker i Sør-Øst

Politiet i Sør-Øst politidistrikt har i dag offentliggjort statistikken for kriminalitet og utviklingstrekk 2023. Den viser blant annet en urovekkende økning i ungdomskriminaliteten og mange ungdommer på 15 år og nedover er anmeldt for et høyt antall lovbrudd.
Annonse

Det ble i 2023 registrert 39.293 straffesaker i Sør-Øst politidistrikt. Dette er en liten økning fra året før, og økning er størst for kriminalitetstypene vinning, økonomi og vold.

– Vi ser en fortsatt utvikling med økning av kriminalitet begått ved bruk av digitale plattformer. Dette gjelder innen mange kriminalitetsområder, men særlig ser vi en økning innenfor bedragerier og seksuelle overgrep. I tillegg ser vi at antall saker som anmeldes der gjerningspersonen er under 18 år øker. Dette er bekymringsfullt, sier politimester Ole B. Sæverud i en pressemelding.

Annonse

Bekymringsfull utvikling innen ungdomskriminalitet
I likhet med resten av landet, har det vært en økning i antall anmeldte lovbrudd begått av ungdom under 18 år, og økningen har vært stabil de siste fem årene, men unntak av 2020. I 2023 har det vært en økning på 6 prosent fra året før. Økningen har skjedd innen flere kategorier.

– De aller fleste barn og unge under 18 år er ikke en del av politiets straffesaksstatistikk, men vi ser at noen få ungdommer er svært aktive. Dette er forhold som kommunene, lokalt politi og hjelpeapparat er kjent med, og må jobbe sammen om i en felles innsats for å avverge at unge mennesker begår kriminalitet også i voksen alder, sier Sæverud.

I 2023 ble det anmeldt 1.319 forhold som omhandler barn i aldersgruppen 13–15 år. Ser vi tilbake fem år til 2019, var antallet 785, en økning på 68 prosent. I Sør-Øst er det 28 ungdommer under 18 år som har mer enn 10 saker hver i politiets registre. Antall unge i 13–15-årsalderen som begår til dels alvorlig kriminalitet bekymrer også politiet i Sør-Øst.

– Selv om økningen har vært størst for mindre alvorlig kriminalitet, ser vi at stadig yngre barn begår straffbare handlinger, og også en økning i alvorlig kriminalitet som ran og vold. Dette er en utvikling samfunnet må løse i felleskap. Å forebygge kriminalitet er et felles løft som starter langt tidligere. Å skape trygge oppvekstmiljø som kan dempe en negativ kriminalitetsutvikling er en stor oppgave for mange samfunnsaktører i tiden fremover, sier Sæverud.

Et annet trekk i ungdomskriminaliteten som bekymrer politiet er økningen i antall ran, som har vist en betydelig økning de siste fem årene. Mens det i 2019 ble registrert 59 ran, var det i 2023 hele 167 ran, og hvor barn under 18 år står for 74 av disse ranene. En stor del av disse saken er barn som raner andre barn.

– Denne økning understreker at det vil være viktig med tidlig og målrettet innsats mot de aller yngste barna for å forebygge og forhindre ny og gjentatt kriminalitet, sier Sæverud.

Det er ikke bare i Drammen det skjer knivstikkinger. Også Hokksund har hatt alvorlige hendelser der kniver er brukt som her i Stasjonsgata 22. januar i fjor.

Vold i nære relasjoner
Antall anmeldte lovbrudd i nære relasjoner er noe lavere i 2023 enn de fire foregående år. Politiets statistikk viser imidlertid kun et begrenset bilde av virkeligheten. Det antas å være store mørketall. Som eksempel skyldes de høye anmeldelsestallene i 2021 et etterslep i antall anmeldelser. Det begrunnes blant annet av analyser politiet har utført når det gjelder gjerningstidspunkt for de anmeldte sakene.

– Dette er alvorlige straffbare handlinger som politiet prioriterer høyt. Å forebygge at alvorlig vold skjer i nære relasjoner er et viktig arbeid, for å minske kostnaden både for de som blir berørt av dette, og samfunnet for øvrig. Forebygging av vold i nære relasjoner er et felles samfunnsansvar som politiet ikke kan løse alene. Det krever også tett oppfølging, både av den voldsutsatte, og den som utøver vold. Målet med det forebyggende arbeidet er å gjøre den voldsutsatte trygg, og også minske risikoen for at voldsutøver gjør straffbare handlinger, sier Sæverud.

I Sør-Øst politidistrikt ble det i 2023 lagt ned påstand om omvendt voldsalarm i syv saker. Fire saker er rettskraftige, mens retten har avvist to saker. En varslet lovendring skal tre i kraft i løpet av 2024, og gir politiet et større handlingsrom i å pålegge gjerningspersoner omvendt voldsalarm.

Ett av virkemidlene for å forebygge vold i nære relasjoner kan være besøksforbud, voldsalarm og omvendt voldsalarm (OVA).

– Politiet ser at bruk av OVA har effekt ved at det i mindre grad skjer bevisste brudd på besøksforbudet. Det må ikke forventes en massiv økning i antall OVA, men at det i større grad benyttes i de riktige sakene. Samtidig er det viktig å understreke at det forebyggende arbeidet kan innebære mange flere tiltak, blant annet i dialog med kommunene, frivillige organisasjoner og offentlige etater, sier Sæverud.

Seksuelle overgrep på nett
Distriktet mottok i 2023 nærmere 600 tips om nettovergrep. I 2022 mottok Sør-Øst politidistrikt 242 tipsrapporter fra NECMEC (Nasional Center for Missing and Exploited Children).

DarkWeb-gruppa i Sør-Øst politidistrikt jobber med etterforsking av overgrep på nett. Gruppa etterforsker både egenproduserte saker ut fra overvåkning av fildelingsnettverk, i tillegg til at de mottar anmeldelser og oppretter anmeldelser fra tips og NCMEC.

– Politiet får mye informasjon om deling av overgrepsmateriale på ulike digitale tjenester og sosiale medier. Seksuelle overgrep på internett er krevende å avdekke, og etterforskning av digitale spor er helt essensielt i vår hverdag. Dette er viktig kunnskap også inn i andre fagfelt. Hver gang et slikt bilde eller video blir delt, er det et nytt overgrep for barnet det gjelder, sier Sæverud.

I en nylig koordinert aksjon i politidistriktet ble 15 adresser oppsøkt og 13 personer i alderen 17 – 75 år har erkjent befatning med overgrepsmateriale som et resultat av politiets etterforskning i disse nettovergrepssakene.

Bedrageri på digitale plattformer
Mer enn 3.350 saker knyttet til økonomiske kriminalitet ble registrert i Sør-Øst i 2023, en økning på over 30 prosent. Økningen omfatter særlig digitale bedragerier. Digitale bedragerier er vanskelig å avdekke, både fordi gjerningspersoner kan oppholde seg andre steder i verden, og fordi pengeflyten er vanskelig å følge.

– Dette er en kriminalitetsform vi antar vil vedvare. Kriminalitet følger også teknologisk utvikling og bruk av kunstig intelligens kan gjøre svindlere vanskelig å oppdage. I tillegg ser vi at stadig nye svindelmetoder dukker opp, blant annet gjennom at svindlere henter ut bankinformasjon via falske lenker, telefonhenvendelser, og også tilfeller av fysiske besøk. En grunnregel får være sunn skepsis. Vær varsom med å dele personlige opplysninger og unngå å dele Bank-id, sier Sæverud. 

Politimester Ole B. Sæverud er bekymret over den økende ungdomskriminaliteten i politidistriktet. (Arkivbilde)

Du kan lese hele rapporten fra 2023 her

Del:
Annonse