18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Staten har tildelt midler for vedlikehold av fylkesveiene i Buskerud. 24,5 mill. kroner er ikke mye for å dekke etterslepet på veinettet. (Foto: Morten Brakestad/Viken FK)

Buskerud fylkeskommune får 25 millioner til veivedlikehold

– Vi er glade for alle ekstra midler vi får. De kommer veldig godt med. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet i Buskerud, sier Christopher Amundsen Wand (H), leder av hovedutvalget for samferdsel.
Annonse

Midlene er tildelt av staten som et tilskudd til generelt vedlikehold av fylkesveiene. De gjelder for driftsåret 2024. Den nøyaktige summen som er tildelt er 24.525.275 kroner.

Trenger mer penger for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet
Wand hadde imidlertid ønsket seg en større sum.

Annonse

– Denne bevilgningen burde vært mye større, og vi vil oppfordre overordnede myndigheter til å likebehandle fylkesveiene med riksveiene.

– Vi gjør det beste vi kan med midlene våre, men vi klarer med nåværende budsjetter ikke en gang å stabilisere forfallet. Noe må gjøres og vi trenger mer penger, sier hovedutvalgslederen.

Tilskuddet skal øke aktiviteten på vei
Formålet med tilskuddsordningen er å øke innsatsen til vedlikehold og fornying av fylkesvei. Det skal også bidra til å redusere eksisterende vedlikeholdsetterslep.

– Disse midlene vil bidra til økt aktivitet, og vil være med på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Buskerud. Det er viktig for trafikksikkerheten, sier Gro Ryghseter Solberg, fylkesdirektør for samferdsel.

Administrasjonens forslag
Samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune har overfor politikerne foreslått å fordele midlene på følgende poster:

Tiltak og sum som er foreslått

Forarbeid før asfaltering9,4 mill. kr
Asfaltering6,5 mill. kr
Sideterreng og rekkverk4,9 mill. kr
Signalanlegg og veilys3,7 mill. kr
Samlet tiltaksoversikt24,5 mill. kr

En stor del av potten er foreslått brukt til forberedende arbeider for å forsterke veien før asfaltering, og asfaltering.

Styrking av drift- og vedlikeholdsbudsjettet
I arbeidet med Økonomiplanen 2024-2027 ble budsjettrammen til vedlikehold av vei redusert med 30 mill. kroner for 2024, samt at prisveksten innenfor dette området har vært høyere enn det som kompenseres i økonomiplanen.

Midlene skal gå til tiltak og prosjekter som kommer i tillegg til allerede planlagte prosjekter og tiltak for budsjettåret, melder fylkeskommunen på sine nettsider.

Christopher Amundsen Wand, leder av hovedutvalget for samferdsel, er ikke veldig imponert over størrelsen på tilskuddet fra staten.
(Foto: Bente Espeseth/Buskerud FK)

Del:
Annonse