20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fire ordførere og en fylkesordfører var samlet på Kongsberg i dag. (Se navn i bildetekst i saken)

Mulig med bedre togtilbud mellom Drammen og Kongsberg

- Det er fullt mulig å få til to tog i timen mellom Drammen og Hokksund for en langt lavere pris enn det Bane Nor har anslått til nå. Også prislappen for to tog i timen til Kongsberg er langt lavere enn først anslått, sier ordfører Adrian Tollefsen i Øvre Eiker.
Annonse

Ordførerne i Buskerudbyen kom i dag med et felles budskap til samferdselsministeren: Det kan være mulig å få til et langt bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg til en brøkdel av tidligere prisanslag, viser ny utredning. Samtidig er de bekymret for at planlagt togtilbud til Brakerøya stasjon kan bli halvert.

– Jernbanen er svært viktig i vårt område. Vi har mange pendlere, og potensialet for å få enda flere til å ta toget er stort. For å få det til, må togene gå oftere, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

Annonse

Sammen med ordførerne i Buskerudbysamarbeidet har han kommet med et utspill til samferdselsministeren om bedre togtilbud i Buskerudbyen.

Fylkesordføreren mener det er viktig å komme med disse signalene nå, før behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP).

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen er opptatt av at det blir et bedre togtilbud mellom Drammen og Kongsberg. (Foto: Buskerud fylkeskommune)

Buskerudbysamarbeidet er et forpliktende samarbeid der fylkeskommunen, Statens vegvesen, jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, og kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier er med.

Samarbeidet jobber for å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Geografisk strekker Buskerudbyen seg fra Kongsberg til Lier.

– Hovedbudskapet er to tog i timen til Hokksund og Kongsberg og fire tog i timen på Brakerøya. Buskerudbyen har fått WSP til å utrede mulighetene for tilbudsforbedring, og svarene er at det er fullt mulig med to tog i timen til Hokksund og en kraftig tilbudsforbedring helt til Kongsberg uten dobbeltspor – og det til 1/10-del av prisen for dobbeltspor.

Det skriver Øvre Eikers ordfører på Facebook etter møtet i Kongsberg i dag.

Han legger til at to tog i timen til Kongsberg er også fullt mulig – og her står vi samlet om behovet helt til Kongsberg. Nå skal vi gjøre vårt for å få jernbanedirektoratet til å slutte seg til dette, og få Stortinget til å ta dette inn i NTP-arbeidet.

Knutepunkt Kongsberg sett fra lufta. Ordførerne vil ha et bedre togtilbud hit. (Foto: Christian Stelzl / Brakar)

En god stasjonsstruktur
I fjor var det over 6,5 millioner av- og påstigninger innenfor Buskerudbyen,

Buskerudbyen har et fortrinn få andre byområder kan skilte med. Hele ti jernbanestasjoner binder bybåndet i regionen sammen. Det må utnyttes bedre for å få flere til å velge tog fremfor bil.

Økt frekvens på dagens skinner er helt i tråd med NTP-målet om å få mer ut av infrastrukturen vi allerede har, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Felles mål om to tog i timen til Kongsberg
En ny utredning gjort i regi av Buskerudbyen, viser at det kan være mulig å få flere togavganger til Hokksund og Kongsberg til en brøkdel av den prisen som har vært anslått tidligere.

Kongsberg har et sterkt teknologimiljø som tiltrekker seg mange pendlere. Teknologimiljøet er i utvikling, og har behov for å rekruttere flere tusen nye ansatte de neste årene.

– Skal de lykkes, er det viktig å ha et godt kollektivtilbud. Derfor er det viktig å ha et mål om to tog i timen til Kongsberg, sier Opdal Hansen.

Må settes av midler i å utvikle togtilbudet
I dag er det kun ett tog i timen mellom Drammen og Kongsberg mesteparten av døgnet, samt noe økt tilbud i rushtiden.

Den omfattende utredningen fra Buskerudbyen trekker frem fire ulike scenarier som vil kunne gi økt togfrekvens i hele eller deler av døgnet.

De fire alternativene fra utredningen er:

Forbedret togtilbud i rush (kl. 05-07 og kl. 15-17:30) til Kongsberg, anslått kostnad 0-340 mill. kroner.

Utvidet rushtidstilbud (kl. 05-09 og kl. 15-19) til Kongsberg med bruk av fjerntog, anslått kostnad 340 mill. kroner.

To tog i timen med fast halvtimesintervall til Hokksund, anslått kostnad 400 mill. kroner.

To tog i timen med fast halvtimesintervall til Kongsberg, anslått kostnad 5,61 mrd. kroner.

– Grunnlaget Buskerudbyen har lagt frem er et veldig godt utgangspunkt. Så godt, at vi mener det må settes av midler til utvikling av togtilbudet mellom Drammen og Kongsberg i kommende NTP, sier fylkesordføreren.

Fire tog i timen fra Brakerøya stasjon er helt nødvendig
Nytt sykehus på Brakerøya skal stå ferdig i 2025.I lang tid har det vært lovet fire avganger i timen fra Brakerøya stasjon. Dette skulle tre i kraft fra desember 2025.

Fire avganger i timen fra Brakerøya har også vært en forutsetning for planleggingen av trafikken i området.

Nye signaler fra Jernbanedirektoratet tilsier at dette likevel ikke kan tas for gitt, og det bekymrer fylkesordføreren.

– Når mange tusen ansatte og pasienter skal til og fra området hver dag, er det behov for flere avganger enn to stopp i timen, som er situasjonen i dag. Vi ber derfor departementet gjør det som er mulig for at det skal bli fire stopp i timen som forutsatt, sier Opdal Hansen.

Nytt sykehus på Brakerøya blir både et regionalt helsetilbud og en stor arbeidsplass for hele regionen. I tilknytning til sykehuset kommer det også en helsepark med mange arbeidsplasser. I tillegg er det store planer for utvikling av Fjordbyen Lier og Drammen.

Ordfører i Kongsberg, Line Spiten sammen med Adrian Tollefsen, Kjetil Kivle, ordfører Lier, Drammensordfører Kjell Arne Hermansen og fylkesordfører Tore Opdal Hansen. (Foto: Ingunn Larsen / Buskerudbyen)
Del:
Annonse