24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Klimamidlene vil neppe være aktuelt for bygging av den nye skolen på Loesmoen eller renseanlegget. Det tror i hvert fall kommunens klima- og miljørådgiver. (Foto: Arne Eide)

Rekordstor interesse for Klimasats-ordning – bare ikke i Øvre Eiker

128 kommuner og fylkeskommuner har søkt om 712 millioner kroner i støtte til lokale klimatiltak. Drammen kommune og det kommunale eiendomsselskapet har sendt inn en rekke søknader. Øvre Eiker har null søknader inne på denne ordningen.
Annonse

Miljødirektoratet har fått 407 søknader fra kommuner i alle landets fylker. Aldri før har kommunene søkt om så mye i støtte fra Klimasats-ordningen. Det betyr stor konkurranse om potten, som i år er på rundt 220 millioner kroner.

– Kommunene har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Jeg er glad for at så mange kommuner har søkt Klimasats-midler til gjennomføring av nye tiltak som kutter utslipp og omstiller kommunene, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Annonse

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet vekt på blant annet potensialet for utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, og i hvilken grad tiltaket gjennom nytenkning, involvering av relevante aktører og mulighet for varige endringer vil bidra til omstilling.

Se hva din kommune søker Klimasats-støtte til i 2024

Øvre Eiker har ikke søkt denne ordningen
Drammen kommune har som sagt søkt om mange millioner i støtte. Om de får innvilget alle er vel heller tvilsomt. Men for å få penger, må kommunen altså sende inn søknad, noe Øvre Eiker ikke har gjort i denne omgangen.

Ordfører Adrian Tollefsen sier i en kommentar at Øvre Eiker har både søkt og fått innvilget midler fra Miljødirektoratet. Det er søkt for 600.000 kroner til to ulike tiltak innen vann og avløp, samt at kommunen også søker midler fra andre støtteordninger utover Miljødirektoratet.

– Kommunen orienterer seg hele tiden om hvor og hvordan man kan søke støtte for å kunne finansiere de best mulige klimatiltakene på de ulike prosjektene kommunen jobber med, sier han.

Har søkt og fått penger
Selv om Øvre Eiker er fraværende på denne aktuelle søkerlisten, mener daglig leder for Øvre Eiker kommunale Eiendom, Laila Gustavsen, at kommunen søker og henter inn eksterne midler der de kan. I fjor fikk ØEKE inn ca. seks mill. kroner til Enøk-tiltak i kommunale boliger. Gustavsen sier de har flere slike tiltak å vise til og legger til at de vil søke slike midler også i 2024. Men dette er en ordning som administreres av Husbanken.

ØEKE har også fått tilsagn fra ENOVA begrenset oppad til vel 8,3 mill. kroner, men har ikke fått det endelige tilsagnet ennå.

Skaper lokalt engasjement
Søknadsfristen var 15. februar. Miljødirektoratet starter søknadsbehandlingen umiddelbart og har som mål å gi svar til kommunene om de får støtte innen slutten av juni 2024.

− Klimasats er en fleksibel støtteordning som gir kommunene anledning til å finne lokalt tilpassede løsninger. Det skaper engasjement, innovasjon og resultater i både små og store kommuner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Faktaboks: Om Klimasats-ordningen
• Klimasats er en støtteordning hvor kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kan søke medfinansiering for å redusere utslipp av klimagasser og tilrettelegge for omstilling til lavutslippssamfunnet.
• Siden 2016 har over 2.000 prosjekter i hele landet fått tilsagn om Klimasats-støtte.

Kutter utslipp på mange områder
Siden 2016 har Klimasats-ordningen mobilisert kommuner over hele landet, redusert viktige barrierer, endret praksis, gitt erfaringer med ny teknologi og gitt utvikling av metoder og løsninger for å måle klimaeffekten. De konkrete prosjektene har kuttet klimagassutslipp gjennom økt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy, redusert matsvinn, mer klimavennlig areal- og transportplanlegging, flere klimatiltak i bygg og mer systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser i hele landet.

Dette vil kommunene gjøre i 2024
En foreløpig gjennomgang viser at klimahensyn i areal- og transportplanleggingen er den kategorien med flest søknader i 2024. Kommunene har søkt støtte til å utvikle kunnskapsgrunnlag for klimahensyn i arealplanlegging, og arbeidet med å ta klimakunnskapen inn i arealplanene. Som lokal og regional planmyndighet har kommunene og fylkeskommunene en unik og avgjørende rolle for å bidra til utslippskutt fra særlig veitrafikk og skog- og arealbruk.

Miljødirektoratet har også fått veldig mange søknader fra kommuner som vil bruke Klimasats-ordningen til å redusere utslipp fra bygge- og anleggsprosjekter, og gjennom offentlige anskaffelser. Kommuner og fylkeskommuner kjøpte inn varer og tjenester for 265 milliarder kroner i 2021, inkludert 60 milliarder kroner til bygg- og anleggsvirksomhet – så her har kommunesektoren store muligheter til å påvirke klimagassutslippene.

− Jeg synes det ser ut som at mange kommuner har fått et bevisst forhold til hvor det er viktig at de gjør en innsats. Søknadsbunken reflekterer sentrale utfordringer som kommunesektoren kan og må gjøre noe med, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tilskudd til naturmangfold
Kommuner kunne tidligere i år søke Miljødirektoratet om tilskudd til ivaretagelse av naturmangfold i arealplanleggingen.

I løpet av første halvår vil det i tillegg åpnes en ny ordning der kommuner kan søke om tilskudd til å gjennomføre tiltak for å ivareta naturmangfold. Det vil komme mer informasjon om denne fra Miljødirektoratet senere.

Del:
Annonse