24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Her finner du Buskeruds ønskeliste for NTP-prosjekter. (Foto: Morten Brakestad / Vy / Brakar / Buskerud FK)

NTP: Her er Buskeruds samferdselsønsker

– Det er viktig at vi er tydelige overfor staten på hvilke samferdselsprosjekter som er viktige å få realisert i Buskerud. Vi har mange viktige prosjekter som har stoppet opp på grunn av manglende finansiering. Det er ikke holdbart, sier Christopher Amundsen Wand(H), leder av hovedutvalget for samferdsel.
Annonse

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Buskerud fylkeskommune har sendt et brev til Samferdselsdepartementet med prioriteringer av samferdselsprosjekter til ny Nasjonal transportplan (NTP).

Det er Buskerud Fylkeskommune som melder dette på sine nettsider.

Annonse

Listen over prosjekter
Fylkeskommunen ønsker at staten prioriterer følgende prosjekter i NTP 2025-2036:

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (Bærum, Hole, Ringerike)

E134 Dagslett-E18 (Asker (Akershus), Lier)

Rv. 291 Holmenbrua (Drammen)

E16 Nymoen – Eggemoen (Ringerike)

Rv. 7 Ørgenvika – Kittilsviken (Krødsherad, Flå)

I tillegg kommer planlegging av E134 fra Eiker til E18 (Øvre Eiker, Drammen, Lier)

I oversikten fra fylkeskommunen står det flere «gjengangere», prosjekter som har vært under planlegging i lengre tid.

– Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, E134 Dagslett–E18 og ny Holmenbru er store prosjekter det har vært jobbet med i mange år. Vi mener det er viktig å prioritere disse i ny NTP, og ønsker at de blir omtalt i perioden 2025-2030, forteller Wand.

Samferdselsdepartementet har lagt opp til at det bare vil være i denne første seksårsperioden at nye, store prosjekter prioriteres.

Det er store utfordringer med vedlikeholdsetterslep og finansiering av kollektivtrafikken.

Buskerud fylkeskommune har store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Fylkeskommunen ber derfor departementet øke rammene til vedlikehold av fylkesveinettet. Ved å redusere vedlikeholdsetterslepet vil dette ha en positiv innvirkning på blant annet trafikksikkerheten, samfunnssikkerheten, næringslivet og bosettingen i distriktene.

En annen stor utfordring er finansieringen av kollektivtrafikken.

Buskerud fylkeskommune har varslet at kollektivtilbudet i fylket må reduseres. Fylkeskommunen må som følge av vedtaket om nedleggelse av Viken, redusere aktiviteten med 250 millioner kroner.

– Satsing på kollektivtrafikken er nødvendig for å nå klimamålene. Derfor er det tøft å måtte kutte i dette tilbudet. Vi mener at utviklingen av den fylkeskommunale kollektivtrafikken må tas inn i NTP som en del av det helhetlige transportsystemet, sier Wand.

Viktig å holde trykket oppe
Brevet som nå er sendt Samferdselsdepartementet, ble lagt frem i hovedutvalget for samferdsel 22. februar 2024. Hovedutvalget ga en enstemmig tilslutning til å sende brevet videre til samferdselsdepartementet. Avsender av brevet er fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

– Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud bruker enhver anledning til å understreke hva som er Buskerud fylkeskommunes prioriteringer inn mot NTP. Vi har viktige tog- og veiprosjekter som det bør finnes plass til tidlig i perioden. På vei har vi ikke minst mange trafikkfarlige strekninger som må utbedres og Holmenbrua i Drammen er i dårlig teknisk stand, sier Opdal Hansen.

Om Nasjonal transportplan (NTP)
NTP er en samlet plan for utviklingen av transportsystemet i Norge og omhandler alle transportformer. Det er Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som lager NTP på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye Veier AS. Disse aktørene utarbeider det faglige grunnlaget til planen, og foreslår prioritering av de økonomiske midlene innenfor rammer gitt av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringen legger fram NTP som en Stortingsmelding for Stortinget.

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 legges fram våren 2024.

Del:
Annonse