18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

«Haugen» av døde svaner funnet ved Vestfossen 4. mars i år. Nå er tre av fuglene sendt Mattilsynet for analyser om mulig årsak. (Alle foto: Anders Hals)

Døde svaner funnet i Vestfosselva – ukjent årsak

Nå på ettervinteren har det dukket opp et uvanlig høyt antall døde svaner i Vestfosselva oppstrøms fossen og kraftstasjonen i Vestfossen. Det er i all hovedsak snakk om knoppsvaner, men det er også funnet døde individer av sangsvane.
Annonse

En av to hovedforskjeller på de to artene er at knoppsvana har svart og rødt nebb, mens sangsvana har gult og svart nebb, samt at førstnevnte i all hovedsak er lokal – i betydningen Drammensvassdraget, mens sangsvana først og fremst kommer trekkende hver høst fra Nordkalotten.

På 90-tallet var elvestrekningen Flesaker – Vestfossen en av de viktigste overvintringsområdene for sangsvane på hele Østlandet. Da kunne det være 200-250 av dem her. Så må det ha skjedd noe – for de få knoppsvanene som var her på den tida, har økt kraftig i antall – ikke minst på grunn av utstrakt fôring. Sangsvanene på sin side har gått kraftig tilbake og overvintrer nå langt mer spredt over hele Østlandet og Sør-Skandinavia.

Annonse

Begge artene er rendyrka vegetarianere. De skal spise vannplanter, og årsaken til tilbakegangen kan ligge i mattilgangen. Den langt mer pågående og «halvtamme» knoppsvana kan ganske sikkert fortrenge den mer sky og tilbakeholdne sangsvana fra naturlige beiteområder.

Svana med rødt og svart nebb er ei knoppsvane.

Dødsårsaken til de pr. 8. mars ni døde knoppsvanene og to døde sangsvanene som er funnet de siste ukene, er bare delvis kjent. En av sangsvanene hadde trolig kollidert med kraftledningene som krysser elva ved Flesaker, da den hadde et lite brudd i nakken. To knoppsvaner er avlivet på grunn av sykdom og skade, men «spøkelset» her er fugleinfluensaen som har herjet langs norskekysten fra Rogaland i sør til Øst-Finnmark i nord.

4. mars ble det funnet fire døde svaner i elva ved Vestfossen samtidig – tre knoppsvaner og ei sangsvane. Ingen hadde åpenbare, ytre skader så tre av fuglene ble tatt hånd om av Mattilsynet for sjekk for fugleinfluensa. Svar foreligger foreløpig ikke, men intet svar hit til oss er trolig positivt svar – i betydningen null influensa.

Det er nemlig også slik at det skal dø fugler (og dyr) naturlig gjennom vinteren. Sult kan være en årsak, selv om ingen av de fire siste fuglene som ble funnet, bar preg av å være utsulta – tvert om.

Uansett årsak – folk som finner slike døde eller antatt sjuke fugler, må melde fra til politi (02800) eller kommunen. Da blir etter hvert fallviltgruppa satt på saken, men det er veldig viktig at folk lar slike fugler bli liggende. Du skal IKKE ta i fuglene uten å være beskyttet med engangshansker og gjerne munnbind. 

Svana med gult og svart nebb er ei sangsvane.
Del:
Annonse