29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalteren i Oslo og Viken har kjent deler av bystyrets vedtak som ugyldig. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Deler av Drammen kommunestyres vedtak er ugyldig

Kommunestyret vedtok 13. februar at kommunen skal ta imot 125 flyktninger. Vedtaket har et punkt der de ber om at de som bosettes skal være ukrainere. Statsforvalteren i Oslo og Viken har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven.
Annonse

I brev datert 10. november 2023 oppfordret Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) Drammen kommune om å ta imot til sammen 340 flyktninger i 2024. Kommunestyret behandlet saken i møte den 13. februar i år og fattet vedtak om å ta imot inntil 125 flyktninger. Punkt nr. 5 i vedtaket lyder slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

Annonse

I brev 14. februar varslet Statsforvalteren kommunen om at de på eget initiativ ville gjennomføre en lovlighetskontroll av vedtaket.

I alt 28 kommunestyrerepresentanter ba også om en lovlighetskontroll av vedtaket. Statsforvalteren fant det derfor hensiktsmessig å avvente kommunestyrets behandling av lovlighetsklagen. Kommunestyret opprettholdt sitt vedtak i møte den 19. mars, og saken ble oversendt Statsforvalteren 20. mars.

Statsforvalteren har i vedtak datert 9. april 2024 kommet til at punkt nr. 5 i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven § 98 om likhet og ikke-diskriminering, og § 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering. De mener at denne delen av vedtaket innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og at forskjellsbehandlingen ikke har et saklig formål, jf. likestillings- og diskrimineringsloven §§ 7 og 9.

Statsforvalteren opphever punkt nr. 5 i vedtaket som ugyldig, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. Vedtaket om å ta imot 125 flyktninger blir dermed stående, men uten punkt nr. 5. Dersom kommunestyret ønsker å endre innholdet i de resterende vedtakspunktene, legger de til grunn at det kan skje innenfor de frister IMDi har satt for tilbakemelding.

Del:
Annonse