29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud fra Senterpartiet i Buskerud.

Det haster med å finne en ny plass til tømmerterminalen

MENINGER: Før påske inviterte LO og tømmernæringa oss fylkespolitikere til informasjons- og dialogmøte om temaet. Dette var nyttig, informativt og konstruktivt. Her må vi spille på lag.
Annonse

Som en oppfølging av dette fremmet jeg i fylkestinget 24. april en interpellasjon om behovet for ny tømmerterminal. Dagens tømmerterminal på Lierstranda trenger ny lokalisering når leieavtalen utløper i 2028. Derfor haster det å få prosessen på kjøl igjen.

Tømmerterminalen mottar i dag tømmer fra 70 kommuner, og i snitt har det gått over 300.000 kubikkmeter tømmer hvert år over havna siden 2014. Det gjør terminalen til en av landets største og viktigste.

Annonse

Terminalen er derfor svært viktig for en stor næring som sysselsetter mange folk. Tømmerprisene er for tida de høyeste siden slutten av 90-tallet, og skognæringa er utvilsomt ei framtidsnæring og en viktig del av det grønne skiftet og omstilling fra svart til grønt karbon.

Tømmernæringa har vært tydelige på at lokalisering er helt avgjørende for konkurransekraften. Hovedkravet er kortest mulig avstand fra størst mulige tømmerressurser. Hver ekstra mil på tømmerbil koster 12-15 kroner pr. kubikkmeter. Analyser peker klart på at det derfor er i indre deler av Drammensfjorden en terminal må plasseres. Alt annet gir økte transportkostnader og redusert konkurransekraft.

Buskerud fylkeskommune startet i perioden 2015-2019 arbeidet med en regional plan for å finne ny plassering til tømmerterminal, men på grunn av regionreformen ble ikke planen vedtatt fordi det anbefalte forslaget Juve i Svelvik lå i Vestfold fylke.

Saken ble derfor oversendt til Viken fylkeskommune med et anmodningsvedtak om å følge opp saken. I et brev fra Næringsdepartementet til Viken fylkeskommune i juni 2023, kan vi lese at departementet ber nye Buskerud fylkeskommune igjen forsøke å lande dette gjennom en regional planprosess.

Flere aktører har pekt på Juve i Svelvik som ønsket lokalisering, men dette er det stor lokal motstand i gamle Svelvik kommune og Drammen kommune, grunnet den økte belastning det vil innebære av aktivitet og trafikk i området. Dette er forståelig. Derfor må en ny prosess se på flere alternativer.

Svaret fra fylkesordføreren på min interpellasjon var at det nå pågår et administrativt arbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Lier kommune og Drammen kommune, og at vi etter hvert vil få en sak til politisk behandling. Det er bra, og det gir meg håp om at vi nå kan få en prosess som leder frem til at dette kan landes en gang for alle.

Magnus Weggesrud
Gruppeleder i fylkestinget
Senterpartiet

Del:
Annonse