22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier det fortsatt er et stort behov for arbeidskraft i mange bransjer.

Arbeidsgivere i Buskerud mangler 1.550 personer

I årets bedriftsundersøkelse fra Nav Vest-Viken melder 19 prosent av virksomhetene i Buskerud om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og de mangler cirka 1.550 personer. Rundt hver femte virksomhet forventer økt sysselsetting i 2024.
Annonse

Av 900 bedrifter Nav har kontaktet i Buskerud, svarte 600 på undersøkelsen. Det er en svarandel på 66 prosent som dermed gir god validitet.

Nav sin bedriftsundersøkelse gir verdifull kunnskap om behovet for arbeidskraft etter region og næring. Undersøkelsen gir et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft, og kartlegger eventuelle utfordringer med å skaffe den riktige kompetansen. Den gir i tillegg innsikt i virksomhetenes forventede bemanningsbehov det kommende året, heter det i en pressemelding.

Annonse

– Årets undersøkelse viser at 19 prosent av bedriftene i Buskerud har hatt rekrutteringsproblemer den siste tiden. Det er størst mangel på helsefagarbeidere og kokker i Buskerud, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun mener at situasjonen på arbeidsmarkedet burde gi gode muligheter for inkludering.

– Med mangel på arbeidskraft innen en rekke yrker er det en god anledning til å inkludere flere som står utenfor arbeidsmarkedet. Det kan for eksempel være mulig å skille ut oppgaver som kan gjøres av ufaglærte til egne stillinger, eller sørge for mer kvalifisering og opplæring på arbeidsplassene. Da kan vi både hjelpe personer i jobb, samtidig som vi klarer å dekke arbeidsgivernes behov for arbeidskraft, sier Speilberg.

Sysselsetting
Andelen virksomheter som forventer økt sysselsetting utgjør 21 prosent. Det vil si at omtrent en femtedel av virksomhetene forventer økt sysselsetting i 2024.

Nettoandelen virksomheter som forventer økt sysselsetting, det vil si virksomheter som forventer å få flere ansatte minus de som forventer å ha færre ansatte i året som kommer, utgjør ni prosent.

Optimisme og pessimisme
Elektrisitet, vann og renovasjon, samt finansiering- og forsikringsvirksomhet, er næringene med de mest optimistiske sysselsettingsforventningene, mens jordbruk, skogbruk og fiske er den mest pessimistiske næringen når det gjelder sysselsetting fremover.

Når vi sammenligner oss med resten av landet er virksomhetene i Vest-Viken mindre optimistiske til å ansette flere det kommende året enn landsgjennomsnittet.

Rekrutteringsproblemer
19 prosent av bedriftene i Buskerud forteller om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Av disse opplyser 10 (9,6) prosent at de ikke har klart å skaffe relevant arbeidskraft, mens 10 (9,6) prosent oppgir at de har måttet ansette arbeidskraft med lavere eller annen kompetanse enn de faktisk trenger.

– Så mye som 16 prosent av virksomhetene forklarer rekrutteringsproblemene med at de har for få eller ingen kvalifiserte søkere til disse stillingene. Rekrutteringsproblemer kan for mange bedrifter bety lavere vekst enn de ellers ville hatt, forklarer Speilberg.

Mangel på arbeidskraft
Siden dette er en utvalgsundersøkelse, er det usikkerhet knyttet til anslått mangel på arbeidskraft, både med tanke på dagens situasjon og fremover.

Næringene som oppgir størst mangel på arbeidskraft er bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og motorvognreparasjoner, helse- og sosialtjenester, samt overnattings- og serveringsvirksomhet.

Blant yrkesgruppene er det størst mangel innen ulike helseyrker, kokker og servitører, tømrere og snekkere, anleggs- og industrimekanikere, elektrikere, sveisere, butikkmedarbeidere og frisører.

Inkluderingsvilje
Bedriftene ble i årets undersøkelse spurt om det var aktuelt å gi personer med tilretteleggingsbehov eller hull i CV-en en jobbmulighet i egen virksomhet. 55 prosent av respondentene svarte «ja», mens 25 prosent svarte «nei» og 20 prosent svarte «vet ikke».

Rekrutteringskanaler
På spørsmålet om hvilke rekrutteringskanaler bedriftene hadde brukt for den siste personen de rekrutterte, viser undersøkelsen at rekruttering til nye stillinger oftest skjer ved bruk av ulike stillingsdatabaser, egen hjemmeside og ved hjelp av eget nettverk/bekjentskapskrets.

Fakta om undersøkelsen
600 bedrifter i Buskerud (66 prosent) svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført fra 29. januar til 13. mars. Nav sin bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft det kommende året.

Resultatene fra undersøkelsen forutsier fremtidig utvikling i sysselsettingen, og gir nyttig informasjon om tilpasningsproblemer på arbeidsmarkedet, nå og fremover.

Del:
Annonse