19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Laksefisket strenges ikke i Drammenselva i denne omgang. (Arkivfoto fra årets laksestart)

Laksefisket stanses i deler av landet – ikke i Drammenselva

Fra søndag 23. juni stenger laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag, etter rapporter om svært lite laks hittil i år. Men Drammenselva og Numedalslågen er så langt unntatt fra stengningen selv om fisket også her har vært under normalen.
Annonse

– Det er med tungt hjerte vi stanser laksefisket. Vi vet at sommerens laksefiske er en viktig tradisjon og til stor glede for mange, men nå teller rett og slett hver laks. Det er vårt ansvar å sørge for at det kommer nok gytefisk opp i elvene til at det blir nok lakseunger neste år til å føre bestanden videre. Det er avgjørende for å ikke risikere langvarig svikt i innsiget av laks, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Må gjøre tiltak
Hun understreker at innsiget av laks fra havet til elvene har vært på historisk lave nivåer de foregående årene, og at det i år foreløpig ser enda dårligere ut. Miljødirektoratet ser seg derfor nødt til å stoppe fisket etter laks og sjøørret i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag, fra klokken 24 natt til søndag 23. juni. Sjølaksefisket stanses på samme strekning, med unntak av Drammensfjorden og Drivaregionen på Nordmøre.

Annonse

Det innføres også forbud mot fiske etter laks med stang og håndsnøre i sjø. I tillegg blir det påbud om å gjenutsette all laks som fanges i annet fiske i sjø. Elvene som stenges er de som ifølge fangsttall og annen tilgjengelig informasjon anses å ha aller størst risiko for å få for lite fisk på gyteplassene.

– Nå er det risiko for alvorlig skade på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre tiltak. I mange elver der stor laks utgjør en vesentlig del av bestanden ligger fangstene hittil langt under halvparten sammenlignet med de senere år, til tross for at vannføring og vanntemperatur tilsier at fiskeforholdene stort sett skulle vært gode, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Aldri før innført begrensninger så tidlig
Miljødirektoratet har registrert at det i noen elver allerede er innført ekstra begrensinger i laksefisket på lokalt initiativ. 

– Vår vanlige rutine er at vi i starten av juli evaluerer laksesesongen, og innfører begrensninger i laksefisket både i elv og sjø hvis det viser seg nødvendig. Vi vurderer at dette trolig ville blitt for sent i år, i de elvene hvor vi nå stenger laksefisket allerede fra 23. juni, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet tar nå i bruk en krisebestemmelse i lakse- og innlandsfiskloven for å begrense laksefisket. Også tidligere har direktoratet vært nødt til å begrense fisket midt i sesongen, men ikke så tidlig og i et så stort omfang.

Stanser bare der det er kritisk behov
Miljødirektoratet har gjort en grundig jobb med å innhente nødvendig bakgrunnsinformasjon, og har lagt vekt på følgende tre kriterier i beslutningen av hvilke elver som stenges:

• Fangstene så langt er vesentlig lavere sammenlignet med fjoråret.

• Fravær av stor laks der det vanligvis er høy andel stor laks som gyter.

• Elver med høy risiko for å ikke nå gytebestandsmålet.

Menneskeskapte påvirkninger
En rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) 17. juni peker på påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer som de største truslene mot den atlantiske laksen.

– Vi må dessverre være forberedt på at klimaendringer, i kombinasjon med andre negative menneskeskapte påvirkninger, kan medføre alvorlige konsekvenser for naturen stadig oftere. Denne innstrammingen i laksefisket er et eksempel på det, sier Hambro.

Gjør ny vurdering i juli
– I elver lenger nord enn Trøndelag, og i elver som har mest smålaks, kommer laksen normalt senere til elvene. Dette gjør at vi avventer vi situasjonen der til vi skal gjennomføre den rutinemessige midtveisevalueringen av laksesesongen i begynnelsen av juli. Da vil vi, så langt praktisk mulig, også foreta en ny vurdering av situasjonen for laksen i de områdene hvor det nå delvis stenges for fiske, sier Hambro.

Kommer det ny informasjon som tilsier at situasjonen er bedre i de stengte elvene enn det ser ut til nå, kan det også bli aktuelt å åpne for fiske igjen. Miljødirektøren oppfordrer elveeierne i områder som ikke er berørt av vedtaket om stenging, til å treffe fangstbegrensende tiltak før midtveisevalueringen av laksesesongen i starten av juli, der lokal kunnskap tilsier at det er nødvendig.

– Forskriften om stans i fisket er fastsatt uten høring på grunn av behovet for rask handling. I etterkant av erfaringene fra sommerens laksesesong vil vi tilrettelegge for dialog om rutinene for tiltak i laksesesongen med berørte parter, sier Hambro. 

Dette er elvene som stenges for lakse- og sjøørretfiske
fra klokken 24 natt til søndag 23. juni:

Østfold: Glomma m. Aagardselva.
Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna
Rogaland: Figgjo, Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva), Vikedalselva.
Vestland: Uskedalselva, Steinsdalselva, Oselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Daleelva,
Gaula i Sunnfjorden, Nausta, Åelva og Ommedalselva, Gloppenelva, Strynselva, Hjalma.
Møre og Romsdal: Austefjordelva, Korsbrekkelva, Rauma, Eira, Surna.
Trøndelag: Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Steinkjerelva og Byaelva, Namsen.

Del:
Annonse