21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politimester i Sør-Øst

Politimester Ole B. Sæverud frykter det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner, men også antall ran utført av ungdommer bekymrer politimesteren. (Foto: Politiet)

Korona-pandemien påvirket kriminalitetsbildet i fjor

I 2020 har det norske samfunnet og samfunnet for øvrig vært preget av koronapandemien og påfølgende smitteverntiltak. Dette påvirker også kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og arbeidsflyt, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.
Annonse

I 2020 ble det i Sør-Øst registrert totalt 38.451 anmeldelser med gjerningssted i eget politidistrikt. Antall anmeldelser totalt er omtrent likt som i 2019, men det har vært en nedgang de siste fem årene. Vinningskriminalitet utgjør den største andelen av alle anmeldelsene. Dernest kommer trafikkrelaterte anmeldelser.

Nedgangen har vært størst for narkotikarelaterte anmeldelser. Politiet ser også en markant nedgang for vold, vinning og sedelighet siden 2016. For miljøsaker ser de en markant økning i antall saker særlig det siste året. Det kan ha sammenheng med tiltak og økt kontrollvirksomhet fra offentlige etater.

Annonse

Vold går ned
Politidistriktet ser størst nedgang for voldsrelaterte lovbrudd. Det kan hende at noe av denne nedgangen skyldes nedstengningen av samfunnet der blant annet skjenkesteder i lange perioder har hatt begrensede åpningstider og redusert skjenking. For narkotika ser vi en liten nedgang, mens antallet anmeldelser relatert til sedelighet og vinning er omtrent det samme som i 2019.

Den største prosentvise økningen fra 2019 til 2020 ser vi for antall ran. Det ser ut til at en del av denne økningen på 81,7 prosent skyldes ran begått av unge (pluss/minus 18 år) mot andre unge. De fleste ran begås i byene. Forebygging av ungdomskriminalitet er en av politiets prioriterte oppgaver. Det har i hovedsak vært en økning i antall saker fra 2016-2019, men en liten nedgang igjen fra 2019 til 2020. Det kan ha sammenheng med smittevernstiltakene i 2020. Nedgangen har vært særlig stor for anmeldelser knyttet til narkotika og skadeverk.

Trolig store mørketall
Selv om det har vært en nedgang i voldsrelaterte anmeldelser generelt fra 2019 til 2020, ser politiet en økning for mishandling i nære relasjoner. Det har vært en bekymring for at nedstengningen av samfunnet har gjort forholdene vanskeligere for dem som lever med vold i hjemmet, men også at slike saker blir vanskeligere å fange opp. Igjen er det store mørketall på dette området og vanskelig å si noe om forekomsten av faktiske hendelser basert på anmeldelser.

– Vold i nære relasjoner er også en prioritert oppgave for politiet. Uansett vet vi at det er mørketallsproblematikk knyttet til denne typen saker, og en økning i saker kan bety at anmeldestilbøyeligheten er høyere fordi det har vært mye fokus på saksområdet de siste årene, sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Du kan lese hele rapporten fra politiet her

Del:
Annonse