22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

TID FOR FERIE: Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling, særlig nå under koronapandemien. (Foto: Arbeidstilsynet)

Snart sommerferie: Ti spørsmål og svar om ferie

Sommerferien er like rundt hjørnet for de fleste av oss, men mange lurer på hvilke regler som gjelder. Arbeidstilsynet får mange spørsmål om ferie, og her er noen av dem – og svarene på hva du har rett på og ikke.
Annonse

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ta en kikk på Arbeidstilsynets temaside om ferie eller ringe, chatte eller sende dem en e-post.

Spørsmål og svar om ferie

Har jeg rett på fem uker ferie?
Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, noe som er fire uker og én dag. Virkedager er mandag til og med lørdag, uavhengig av om du faktisk jobber på lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager.

Annonse

Noen virksomheter har tariffavtaler som gir rett til fem uker ferie.

Når kan jeg kreve å få vite tidspunktet for ferien min?
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller arbeidstakeren selv.

Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan arbeidstaker kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart.

Hva skjer om jeg ikke blir enig med arbeidsgiver om tidspunkt for ferien?
Som arbeidstaker kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er 1. juni til 30. september. Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det arbeidsgiver som har siste ord. Arbeidstaker kan kreve å avvikle restferien i sammenheng.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?
Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan kreve at dette skal drøftes i god tid før feriefastsettelsen, med mindre «særlige grunner er til hinder for dette».

Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden. Har du lagt frem et slikt krav, vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom. Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.

Jeg jobber tre dager i uken. Kan arbeidsgiver kreve at jeg avvikler ferie på fridagene mine?
Alle arbeidstakere har rett til fire uker og én dag ferie. En deltidsansatt har ikke rett til å ta ut flere ferieuker enn det loven sier. Avvikler du tre sammenhengende ferieuker i juli, så har du avviklet 18 virkedager ferie, uavhengig av faktiske arbeidsdager. Det er bare søndager og helligdager som ikke teller som feriedager.

Jeg er delvis sykemeldt. Har jeg rett til å utsette ferien min?
Nei, det er bare 100 prosent sykemeldte arbeidstakere som kan kreve ferien utsatt. Når du er delvis sykemeldt avvikles ferien som normalt.

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?
Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet. Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt, for eksempel på grunn av koronasituasjonen.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien eller kalle meg tilbake fra ferie?
Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.

Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?
Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

Jeg er har avtalt ferie, men er syk/i karantene nå som ferien skal tas ut. Kan jeg kreve utsettelse?
Hvis du blir syk før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret. Da må du selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring. Hvis du blir syk i løpet av ferien kan du få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret.

Sitter du i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du ikke sykemeldt. Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

Del:
Annonse