2. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Per Olaf Lundteigen (t.h.) fikk en kort orientering om planene for et utdanningssted for glassblåsere på Nøstetangen av Daniel Erlandsson og Kjell Bjørndalen (t.v.).

Vil starte glassblåserskole på Nøstetangen i nytt senter

Glassblåserfaget trenger flere lærlinger og utdanningssteder for ikke å dø ut av seg selv. Derfor ønsker Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum å bygge en ny glasshytte hvor de kan ta inn elever i samarbeid med videregående skoler. I dag ble planene presentert for blant andre stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (SP).
Annonse

Hadeland Glassverk la ned sin skole for glassblåsere for rundt 20 år siden. Siden den gang har de fleste som driver med glassblåsing i dag, blitt utdannet i Sverige. De andre Skandinaviske landene har nemlig en langt bedre tradisjon i glassblåserfaget enn det Norge kan vise til.

Nøstetangen norsk glassmuseum har i lengre tid arbeidet med planer for en utvidelse og nå ligger saken til behandling i kommunen. Samtidig jobber en prosjektgruppe ledet av Kjell Bjørndalen med planer for et nytt senter for utdanning av glassblåsere i samarbeid med Daniel Erlandsson som driver glassblåsing på stedet.

Annonse

Han er selv utdannet i Sverige og ser behovet for bedre rekruttering til dette faget som er i ferd med å dø ut. Det er ca. 35 glasshytter i drift i Norge i dag og de fleste av dem har nå samlet seg i en interesseorganisasjon som de ironisk nok kaller seg Norgesglasset.

Lang vei å gå
Å skape et utdanningstilbud i glassblåsing på Nøstetangen er et langt lerret å bleke. Om alt går etter planen snakker prosjektgruppa om oppstart i skoleåret 2023 – 2024.

– Vi har allerede vært i kontakt med Eiker VGS og Kongsberg VGS som er mer yrkesrettet opplæring i kombinasjon med kunst og håndverk. Glassblåsing sorterer under kategorien verneverdige tradisjonshåndverk, som det det har vært lav rekruttering til de siste årene. Derfor er det viktig at vi gjør noe her på Nøstetangen, skier Kjell Bjørndalen.

Han har fått med seg flere i prosjektgruppa, men en viktig medspiller her er Ståle Meland. Han er skolemann og vet hva som må til for at dette skal kunne bli et fag å satse på. Men det er ikke bare et bygg eller to som må til – skolemyndighetene i Viken må på banen, og skal dette bli et større tilbud må også sentrale myndigheter inn i bildet.

Adskilt fra museumsdriften
Et utdanningssenter på Nøstetangen vil ikke kunne driftes som en del av museumsdriften. Dette er det stiftelsen som står bak i samarbeid med Glassøyet, som Daniel Erlandsson eier og driver for egen regning. Men det er en risiko å satse på nye bygg og skolevirksomhet i tillegg til ordinær forretningsdrift slik at finansieringen blir en viktig brikke i det hele.

Per Olaf Lundteigen, som var innom på et kort besøk onsdag i en hektisk valgkampinnspurt, støttet tanken om dette senteret og roste initiativet. Som stortingspolitiker – også de fire neste årene, ville han støtte opp om ideen og gjøre sitt for å realisere planene.

Mye arbeid gjenstår
Stiftelsen Nøstetangen norsk glassverk, har tatt på seg en stor oppgave med å utvikle konseptet om et lærested for glassblåsing. Det er Kjell Bjørndalen og de andre i stiftelsen klar over.

Men de er villige til å prøve da dette vil være med på å bygge opp om identiteten til museet og plassen. Dette sammen med den påbegynte skulpturparken utenfor museet, skal trekke flere folk til Hokksund og Nøstetangen.

Kjell Bjørndalen (t.v.) orienterer om planene for et studietilbud som vil gi en fordypning i glassblåserfaget. Her sammen med ordfører Knut Kvale, Per Olaf Lundteigen og Ståle Meland.
Del: