20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

KRITISK BLIKK: Rådmann Elisabeth Enger har nå fokus på kutt i kommunens ulike tjenesteområder. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Svært stramt kommunebudsjett: Varsler kutt i Drammen

Dagens driftsnivå er for høyt, er den klare beskjeden i rådmannens forslag for budsjett for 2022 og handlings- og økonomiplan for perioden 2022-25.
Annonse

Forslaget viser en svært stram kommuneøkonomi med lite rom til nye satsinger, melder DRM24.

– Det er ingen tvil om at det er lite handlingsrom i kommuneøkonomien i Drammen. Av de 10 største kommunene i landet er Drammen den kommunen med lavest inntekter per innbygger. Våre inntekter ligger bare på 91 prosent av landsgjennomsnittet, og det er selvfølgelig en stor utfordring. Vi har mye vi gjerne skulle ha gjort, men foreløpig er det ikke rom for dette, sier Enger.

Annonse

Syv milliarder
Hun understreker at kommunen har et budsjett på over syv milliarder kroner, og det er et svært mangfoldig tjenestetilbud kommunen yter til innbyggerne. Men med så lave inntekter som Drammen tross alt har, stilles det store krav til både politikerne og de ansatte om å ta kloke valg og utføre tjenestene mest mulig effektivt.

– Sammenligninger med andre storbykommuner, viser at Drammen kommune drifter tjenestene svært effektivt. Men på noen områder er det andre som er enda mer effektive enn oss. Vi skal lære av dem, for å se om vi kan effektivisere driften vår ytterligere, sier hun.

– Det er nødvendig å øke det økonomiske handlingsrommet, og da må vi se hvor det er mulig å kutte kostnader, sier rådmannen.

Nye læreverk i skolen
Den største enkeltsatsingen i årets budsjettforslag er innenfor skolen. Det er innført nye læreplaner, og disse planene krever nye læreverk.

Rådmannen foreslår i budsjettet å sette av 23 millioner kroner til innkjøp av nye læreverk, slik at skolene kan ta i bruk de nye læreplanene fullt ut så fort som mulig. I tillegg er foreslått penger til noen satsinger innenfor beredskap, personvern og IKT-sikkerhet.

I 2021 ligger det an til at skatteinntektene for Drammen kommune blir langt høyere enn det som har vært budsjettert. Dette bedrer resultatet i år, men kommunene kan ikke regne med like høye inntekter de kommende årene. Derfor vil ikke økte skatteinntekter bidra til å bedre kommuneøkonomien fra 2022 og utover. Dette er også grunnen til at rådmannen ikke kan foreslå å bruke økte inntekter til å finansiere nye, varige driftstiltak.

Før det kan gjennomføres nye satsinger må det skapes et økonomisk handlingsrom ved å kutte i tjenester kommunen yter i dag.

Må redusere driftsnivået
– Dagens driftsnivå er for høyt. Kommunens løpende driftsutgifter dekkes av de løpende inntektene og utbytte fra selskaper vi eier. Men kommunestyret har vedtatt investeringer på rundt 900 millioner kroner i året, og for å unngå en for høy gjeldsbelastning i fremtiden, skal en del av investeringene finansieres med egne midler fra driftsbudsjettet.

– I dag skjer ikke dette, men egenfinansieringen dekkes av kommunens disposisjonsfond. Slik kan vi ikke fortsette i mange år. Derfor er kommunen nødt til å gjøre noen tøffe prioriteringer om hvilke tjenester kommunen skal tilby og hvilket nivå det skal være på dem. Arbeidet med å skape det økonomiske handlingsrommet vil pågå for fullt i 2022, sier Elisabeth Enger.

I årets forslag til handlings- og økonomiplan er det pekt på ulike tiltak som kan bidra til å øke det økonomiske handlingsrommet. Det er ikke tatt noen beslutninger om hvilke tiltak som er mest realistiske å gjennomføre.

Vil utfordre etablert politikk
Flere av de omtalte tiltakene kan oppleves som kontroversielle, men rådmannen understreker at tiltakene kun er en oversikt over hva som kan gjennomføres, ikke nødvendigvis hva som vil bli foreslått etter en grundigere utredning.

Rådmannen er innforstått med at en slik innfallsvinkel på noen områder kan skape uro og engstelse hos både innbyggere og ansatte. Dette fordrer at det etableres en aksept for at det kan trekkes fram tiltak som kan være kontroversielle og til nå har vært å anse som uaktuelle.

Dette vil utfordre blant annet etablert politikk, fattede, men ikke iverksatte vedtak og begrepet lovpålagte tjenester. Rådmannen understreker at hensikten med dette arbeidet ikke er å skape noen uro og engstelse. Men for å sikre Drammen kommune et fremtidig økonomisk handlingsrom til egenfinansiering av investeringer, prioritering av nye satsinger og omfordeling mellom tjenesteområder når behovene endrer seg, er dette arbeidet helt nødvendig», skriver rådmannen i forslaget til handlings- og økonomiplan.

Kommuneplanens samfunnsdel behandles i kommunestyret i desember, og i løpet av det nærmeste halvåret skal hovedutvalgene og formannskapet behandle temaplaner for kvalitet og innhold i de kommunale tjenestene. Gjennom dette arbeidet blir mange av prioriteringene gjort for hva Drammen kommune skal satse på i årene som kommer.

– I løpet av 2022 skal vi både skape et økonomisk handlingsrom og få politikernes signaler om hvilke prioriteringer de ønsker å gjøre. Dette vil legge grunnlaget for et budsjett og en handlings- og økonomiplan neste høst som vil inneholde flere og tydeligere satsinger enn det som legges fram i år, sier rådmann Elisabeth Enger.

Nye beregninger for bybrua
De ekstraordinære inntektene i 2021 foreslår rådmannen å bruke til å dekke satsingen på nytt læreverk i skolen og til å finansiere så mye som mulig av de økte kostnadene på blant annet bybrua.

Tidligere kostnadsoverslag for bybrua har vært beregnet med inntil 40 prosent usikkert. Nå er det gjort nye og grundigere beregninger, slik at usikkerheten er redusert til 10 prosent. De nye beregningene viser investeringsbehov for byggingen av ny bybru på 780 millioner kroner.

Dette er 150 millioner kroner høyere enn det som tidligere er anslått.

Rådmannen foreslår ingen endringer i vedtatt investeringsprogram for Drammen kommune. Ifølge investeringsplanen som ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020, innebærer det at bybrua og nytt sykehjem i Krokstadelva prioriteres først. Deretter prioriteres Åskollen ungdomsskole og utbygging ved Veiavangen skole.

I forbindelse med årets handlings- og økonomiplan legger rådmannen også fram det første klimabudsjettet for Drammen kommune. I første omgang gjelder dette budsjettet kun for kommuneorganisasjonen, men i løpet av 2022 legges det fram en klimastrategi for hele drammenssamfunnet. Dette vil legge grunnlaget for fremtidige klimabudsjett som omfatter lokalsamfunnet som helhet.

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan skal behandles i kommunestyret under møtet 13. og 14. desember.

Del:
Annonse