2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En mann er nå dømt for heleri og bedrageri av fluorholdig gass som han leverte til Stiftelsen Returgass på Horgen i Øvre Eiker. Ingen ved bedriften var innblandet i saken.

Mann dømt for heleri av og bedrageri med fluorholdig gass

En mann er i Oslo tingrett dømt til fire års ubetinget fengsel for grovt heleri av innsmuglet fluorholdig gass til en verdi av minst 11 millioner kroner, samt grovt bedrageri av en statlig refusjonsordning for gass. Returgassen ble levert på Horgen i Øvre Eiker.
Annonse

Som vi kunne fortelle 9. oktober i fjor så hadde en mann blitt arrestert etter å ha forsøkt å bedra staten for betydelige summer gjennom returordningen som Isovator – Stiftelsen Returgass i Hokksund er en viktig del av. Ingen av de ansatte har hatt noe med bedrageriet å gjøre.

Daglig leder i Isovator, Lisbeth Solgaard, sa i høst i en kommentar til Eikernytt.no at hun er glad for at slike svindelforsøk blir oppdaget. Hun understreker at de har flere kontrollrutiner som gjør at forsøk på å få ut refusjon fra myndighetene skal være nærmest umulig.

Annonse

– Stiftelsen Returgass har kun mottatt gassen og vi har jobbet aktivt sammen med Miljødirektoratet og økokrim for å avsløre mannen, understreker daglig leder.

Dom i Oslo Tingrett
Mannen har over en periode på flere år kjøpt om lag 3,7 tonn fluorholdig gass, som var smuglet inn til Norge uten nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet og uten å betale særavgift, skriver Økokrim på sine nettsider.

Svært miljøfarlig
Fluorholdige gasser har store negative konsekvenser for klimaet og er derfor undergitt strenge restriksjoner. I tillegg til krav om tillatelse, må det ved import betales en høy særavgift til myndighetene. Hvis mannen skulle ha kjøpt gassene lovlig i Norge, ville de ha kostet minst 11 millioner kroner, hvorav særavgiften alene ville utgjort nærmere åtte millioner kroner. Domfelte betalte selv bare en brøkdel av denne summen for gassen.

Misbruk av statlig refusjonsordning
Etter å ha kjøpt den innsmuglede gassen, leverte mannen den til en statlig refusjonsordning for fluorholdige gasser. Dermed fikk han utbetalt refusjon han ikke skulle hatt, og han påførte Miljødirektoratet et tap på ca. 5,3 millioner kroner.

– Det er mange tilskudds- og refusjonsordninger på miljøområdet, som har som formål å bedre tilstanden for natur og klima. Ordningene er i stor grad er basert på tillit. Allmennprevensjon gjør seg derfor tungt gjeldende, og vi er fornøyd med at tingretten fastsetter straffen i samsvar med påtalemyndighetens påstand, sier politiadvokat i Økokrim, Ida Sletsjøe.

Europeisk problem
Handlingene fremstår som planmessige og godt organisert. I dommen står det:

«Tiltaltes helerivirksomhet av flere tonn svært skadelige klimagasser og bedrageriene overfor myndighetene pågikk over flere år, innbefattet store kvanta og beløp og var gjennomført kynisk og veloverveid».

– Smugling av fluorholdige gasser er et stort problem i Europa. Det er viktig å avdekke og straffeforfølge slik virksomhet, både for å stanse den aktuelle smuglingen og for å sende et signal om at myndighetene tar denne trusselen på alvor og bruker ressurser på å bekjempe slik kriminalitet, sier Sletsjøe.

Mannen ble også dømt til å betale ca. 5,3 millioner kroner i erstatning til Miljødirektoratet og til å tåle inndragning av drøyt 220.000 kroner.

Etterforskningen ble innledet som følge av et tips fra Miljødirektoratet.

Dommen er ikke rettskraftig og det er ikke kjent om mannen anker den.

Fakta
Fluorholdige gasser er svært skadelige for klimaet. Derfor er de også strengt regulert. Det overordnede formålet med reguleringen er å fase gassene ut, og erstatte dem med andre, mindre skadelige gasser. Fra 1. januar 2019 stilles det i Norge krav om tillatelse fra Miljødirektoratet for å importere fluorholdige gasser. Ved import av fluorholdige gasser har man siden 2003 også måttet betale en høy særavgift, som er høyere jo mer skadelig gassen er for klimaet.

Myndighetene har også etablert en refusjonsordning for fluorholdig gass. Dette er et miljøtiltak for å redusere utslipp av slike gasser, ved at man tar imot og destruerer gass som ikke lenger kan brukes. Ved levering av fluorholdig gass, får man utbetalt en refusjon som tilsvarer den særavgiften man må betale på gassen ved innførsel til Norge. Fluorgass skiller seg derfor fra det meste annet avfall, ved at man får betalt for å levere det, i stedet for å måtte betale for håndtering av avfallet.

Refusjonsordningen finansieres av Miljødirektoratet, som i 2021 utbetalte over 100 millioner kroner for refusjon av fluorholdige gasser.

Del:
Annonse