22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rådmann i Drammen, Elisabeth Enger, kommer her med sin vurdering av situasjonen i Drammen i 2022. (Arkivbilde: Alexander Jansen / DRM24)

Drammen kommunes årsevaluering for 2022 – et mer normalt år

Rådmann Elisabeth Enger har lagt fram sin årsevalueringen for 2022 for Drammen kommune. Årsevalueringen er rådmannens oppsummering av året som har gått og en vurdering av de kommunale tjenestene og utviklingen av disse.
Annonse

– Vi startet riktignok 2022 også sterkt preget av pandemien. Men dette var det første året etter sammenslåingen i 2020 som i stor grad var preget av andre ting enn konsekvensene av pandemien. De ulike kommunale tjenestene kunne endelig konsentrere seg mest om drift og utvikling av tilbudet til innbyggerne, og det har vært viktig, sier rådmann Elisabeth Enger på kommunens nettsider.

2022 står likevel ikke igjen i historien som et år uten store kriser. Krigen i Ukraina og den akutte flyktningsituasjonen har også berørt Drammen kommune i stor grad. Antall flyktninger ble langt høyere enn opprinnelig antatt for kommunens del i løpet av fjoråret. Det er gjort en stor jobb med å ta imot og bosette 365 flyktninger. I tillegg var mange av de kommunale tjenestene involvert i oppfølgingen av beboerne som ble rammet av den dramatiske brannen på Fjell i mars.

Annonse

– Kombinasjonen av brannen og flyktningestrømmen var utfordrende, spesielt med tanke på å sikre at alle hadde et sted å bo. Kommunens tjenester har vært viktige for mange, men her er det også storsamfunnet som har stilt opp for hverandre og bidratt til at dette har gått bra, sier rådmannen.

Ekstraordinære inntekter
Økonomisk har Drammen kommune et år bak seg med et ekstraordinært høyt økonomisk resultat. Regnskapet viser et netto driftsoverskudd på 466,5 millioner kroner, men dette skyldes noen ekstraordinære forhold som ikke gir kommunen noe økt handlingsrom fremover.

Rådmannen trekker fram tre faktorer som forklaring på det høye resultatet:

I likhet med resten av landet hadde Drammen kommune en betydelig skattevekst i 2022. Dette henger sammen med forhold knyttet til ligningsoppgjøret i 2021 og har ikke noen langsiktig effekt.

På slutten av året fikk Drammen kommune kompensert kostnadene vi hadde hatt knyttet til pandemien. Dette var penger som var forskuttert og dekket med midler fra kommunens disposisjonsfond. Kompensasjonen som kom fra staten, føres derfor tilbake til disposisjonsfondet. Dette bidrar ikke til økt handlingsrom, men til at kommunen har en litt større økonomisk buffer til egenfinansiering av fremtidige investeringer.

Kommunen tok ut et ekstraordinært eierutbytte på 200 millioner kroner fra disposisjonsfondet til Drammen Eiendom. Dette er midler som blir brukt til å dekke merkostnader i forbindelse med byggingen av ny bybru, men av tekniske årsaker må pengene føres som inntekt i kommunens regnskap.

– Drammen kommune har fortsatt en stor jobb å gjøre for å sikre en bærekraftig økonomi over tid. Driftsnivået er for høyt, sammenlignet med inntektsnivået vi kan forvente fremover. Samtidig er det tjenesteområder som vi vet kommer til å få store utgiftsøkninger fremover fordi befolkningsendringer krever det. Vi er nå inne i eldrebølgen og må regne med å bruke mye mer penger på eldreomsorg i årene som kommer. Derfor må det fortsatt gjennomføres tiltak som reduserer driftsnivået innenfor enkelte områder, for å tilfredsstille kravene kommunestyret har satt til økonomien, sier Elisabeth Enger.

Snart på plass
Det tar tid å etablere en ny kommune, og det er lagt ned et betydelig arbeid, både politisk og administrativt, for å utvikle og vedta det overordnede planverket for kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2021 og temaplanene ble sluttbehandlet i juni 2022. Kommuneplanens arealdel ble førstegangsbehandlet i desember 2022, og send ut på høring og offentlig ettersyn.

– Når arealdelen er sluttbehandlet, vil hele det overordnede planverket for den nye kommunen være komplett, sier rådmann Elisabeth Enger.

Årsevaluering 2022
I evalueringen finner du en oversikt over alt det de ulike tjenesteområdene er stolte av etter 2022. Samtidig er det alltid ting som kan gjøres annerledes eller bedre, så alle tjenesteområdene har også satt opp en oversikt over lærings- og utviklingspunkter som er viktige å ta med seg fra fjoråret.

Du kan lese hele årsevalueringen HER

Del:
Annonse