19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er ventet mye regn det neste døgnet og det gir fare for både flom om jordskred.

Fra fare for snø til flom- og jordskredfare på Østlandet

Farevarslene fra Varsom.no og Metrologisk Institutt står nærmest i kø. Tidligere er det varslet om fare for store snømengder – i hvert fall i høyden. Nå varsles det om fare for flom og jordskred som følge av den store nedbøren.
Annonse

Drammenselva er allerede stor, men det neste døgnet er det ventet nærmere 45 mm med regn i området vårt.

Tar vi også hensyn til snøsmeltingen vil dette utgjøre adskillelige millimeter og derved økt vannføring ved målestasjonen i Drammenselva ved Mjøndalen.

Annonse

Varsom.no melder altså om fare for flom på gult nivå i Viken og Vestfold og Telemark fylker. Faren skal minke tirsdag ettermiddag. Vannføringen er mange steder allerede forholdsvis høy. Mye nedbør i kombinasjon med snøsmelting ventes å kunne gi flomvannføring mandag og tirsdag. Det er midtre områder med fortsatt snødekning som er mest utsatt, høyere i fjellet ventes mye av nedbøren å falle som snø.

Konsekvensen kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver, og fare for overvann i tettbygde områder.

Varsel om jordskredfare
Med økt nedbør og snøsmelting øker også faren for jordskred. Vannmetningsgraden i bakken er mange steder høy. Mye nedbør i kombinasjon med snøsmelting vil gi ytterligere vanntilførsel og økt fare for jordskred der nedbøren kommer som regn. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

En konsekvens av dette vil kunne være at skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.

Råd fra NVE
Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.

Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Fare for jordskred i deler av Viken og Vestfold og Telemark fylker.
Del:
Annonse