25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør Susanne Vist får en tøff jobb etter at kommunen for første gang på lenge gikk med underskudd i fjor.

Negativt driftsresultat i Øvre Eiker – må spare mye

Øvre Eiker kommune fikk et negativt netto driftsresultat på 26,99 millioner kroner. Utviklingen i kommunen viser med all tydelighet at de økonomiske rammene ikke holder tritt med kostnadsveksten og veksten i behov.
Annonse

Merforbruket i 2023 får også følger for driftskostnadene videre inn i 2024. Kommunestyret har derfor vedtatt innsparingskrav og et omstillingsprogram for 2024.

Driftsinntektene var over 35 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes en historisk lav skatteinngang i 2023 sammenliknet med landsgjennomsnittet både før og etter inntektsutjevning som skal jevne ut inntektsnivået mellom kommunene.

Annonse

– Kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon som vil kreve en langt strammere linje fremover. Det blir derfor svært viktig at kommunen lykkes med omstillingsarbeidet, slik at kostnadene reduseres og at vi får en bærekraftig økonomi, sier kommunedirektør Susanne Vist i en pressemelding.

Merforbruk og økte tjenestebehov
Økt bosetting av flyktninger har ført til en økning av inntekter gjennom integreringstilskudd, men også en økning av utgifter i form av introduksjonsstønad, sosialhjelp, barnevern, helsetjenester, barnehage, skole osv.

I tillegg til skattenedgangen er det et vesentlig merforbruk i noen av de store tjenesteområdene. Økte barnevernsplasseringer, økte behov innenfor hjemmetjenesten og kjøp av eksterne plasser, samt økt omfang av tjenester i helsesektoren er store kostnadsdrivere for kommunen.

Sykefraværet har stabilisert seg på et for høyt nivå, og lisenskostnader til IKT øker langt mer enn normal prisjustering skulle tilsi.

– Utfordringene kommunen står overfor er både sammensatte og komplekse, men det jobbes godt med omstillingsarbeidet som kommunestyret har vedtatt. Det blir derfor viktig at vi med full kraft forsetter med dette arbeidet, slik at vi fremover klarer å holde oss til de økonomiske rammene, avslutter kommunedirektøren.

Del:
Annonse