21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bondelaget går imot enhver nedbygging av matjord og vil at Loe-Sønju jordet tilbakeføres som LNF-område. (Illustrasjon: Bondelaget)

Bondelaget: Legg dyrket mark tilbake til LNF

Styret i Buskerud Bondelag gir klar melding til kommunepolitikerne i Øvre Eiker og alle andre kommuner i fylket.
Annonse

– Vi bygger ikke ned dyrket mark i 2024. Med det vi nå vet må all dyrket mark som er fremtidige utbyggingsområder i eksisterende arealplaner tilbakeføres til landbruk ved rullering av kommunale planer, skriver Bondelaget i en pressemelding.

Her heter det:
Alle kommuner er etter plan- og bygningsloven (PBL) pålagt å vurdere arealbruken og arealbehovet på nytt hvert fjerde år.

Annonse

§10-1 i PBL sier blant annet «Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.»

De senere år har det skjedd en klar innstramning i omdisponering av dyrket mark av hensyn til beredskap for matproduksjon fra overordnede myndigheter. Stortinget har endret det såkalte jordvernmålet og fylkene har vedtatt nullvisjoner for nedbygging. Det må få konsekvenser for kommunale arealplaner.

Det er fastslått at kommuner ikke kan komme i erstatningsansvar ved å utøve sin vurderingsplikt og tilbakeføre areal til LNF.

Styret i Buskerud Bondelag fattet i styremøtet i mai følgende vedtak angående Loe-Sønju i Øvre Eiker:

Buskerud Bondelag skal arbeide for at Loe-Sønju tilbakeføres til LNF. Det fremmes innsigelse hvis det ikke skjer og saken klages eventuelt hele veien til direktoratet og departementet.

Del:
Annonse