27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eldre bilister kan være en fare i trafikken. Nå beholdes kravet om helseattest for alle over 80 år. (Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto)

Beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år

Regjeringen beholder kravene til helseattest for bilførere over 80 år selv om Stortinget har vedtatt det motsatte. Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide, nektet å følge stortingsvedtaket i påvente av en utredning. Nå følger dagens regjering dette opp.
Annonse

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Utredningene fra de to fagetatene viser at det er sannsynlig at vi får flere bilførere som kjører uten å oppfylle helsekravene, og at dette vil kunne gi flere drepte og hardt skadde, dersom kravet til helseattest oppheves.

Annonse

Entydig faglig anbefaling
Som de mest aktuelle kompenserende tiltakene er det vurdert utvidet bruk av kjørevurdering og krav til egenerklæring ved fornyelse. Hovedutfordringen er at mange eldre med behov for videre oppfølging ikke vil bli fanget opp av disse tiltakene.

Konklusjonen er at det ikke finnes alternative ordninger som kan fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

– Svært sterke faglige råd, hvor et samlet trafikksikkerhetsmiljø og tunge helseaktører advarer mot tiltaket, samt mangelen på alternative tiltak, tilsier at ordningen med krav om helseattest for eldre bilførere bør opprettholdes, sier Nygård.

Vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Viktig seier for trygghet i trafikken at helseattesten beholdes
– Vi er glade for at samferdselsministeren har lyttet til oss og andre som har advart, og landet saken på en klok måte, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I dag har regjeringen vedtatt å beholde helseattesten for eldre bilførere.

Stortinget vedtok i 2021 at den obligatoriske aldersbestemte helseattesten for bilførere over 80 år skulle avvikles. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet, Personskadeforbundet, MA – Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk frarådet å avvikle obligatorisk aldersbestemt helseattest for bilførere over 80 år.

Vedtaket om avvikling ble fattet på tross av tydelige advarsler fra mange, tunge faginstanser. I etterkant av vedtaket har Helsedirektoratet og Statens vegvesen utredet konsekvenser, og konkluderte med at risikoen for skader, ulykker og død i trafikken ville øke.

– Dette har vært en svært spesiell sak der de klare faglige rådene har vært satt til side. Vi er svært glade for at samferdselsministeren har satt hensynet til trafikksikkerhet først, og lyttet til kunnskapen, sier Gerhardsen.

Mina Gerhardsen er glad for at regjeringen nå har landet og beholder helseattest for alle over 80 år. (Foto: Ilja C. Hendel)

Økt belastning for pårørende
I dag har alle, uavhengig av alder, selv ansvar for at de oppfyller helsekravene til førerrett. Men et av symptomene ved demens er manglende innsikt i eget sykdomsbilde.

– Vi har fryktet at en avvikling av helseattesten ville skyve en større del av ansvaret for at helsekravene er oppfylt fra helsetjenesten og over på den enkelte og deres pårørende, sier Gerhardsen.

Nasjonalforeningen blir jevnlig kontaktet på vår Demenslinje av fortvilte pårørende som bekymret for om det er trygt at mor eller far kan fortsette å kjøre bil. Også Helsedirektoratet og Statens Vegvesen har pekte på at belastningen for pårørende kunne øke dersom helseattesten ble avviklet.

– Ingen ønsker å være til fare for seg selv og andre. Med helseattesten vil personer med demens få nødvendig hjelp til å levere inn førerkortet, og pårørende slipper det tunge ansvaret med å vokte familiemedlemmer som ikke lenger bør kjøre bil, sier Gerhardsen.

– Nasjonalforeningen for folkehelsen er glade for å ha blitt hørt i denne saken. Regjeringen har vist at de setter trafikksikkerheten først når de beholder helseattesten for eldre førere. Det vil gi tryggere veier for oss alle, sier hun.

Del:
Annonse